Uittreksel uit arrest nr. 7/2010 van 4 februari 2010 Rolnummer 4672 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 96, tweede streepje, van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende bepal

Uittreksel uit arrest nr. 7/2010 van 4 februari 2010

Rolnummer 4672

In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 96, tweede streepje, van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009, ingesteld door de nv « WIMI ».

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt,

wijst na beraad het volgende arrest :

 1. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

  Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 april 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 april 2009, heeft de nv « WIMI », met maatschappelijke zetel te 9451 Haaltert, Wijngaardstraat 36, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 96, tweede streepje, van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2008).

  (...)

 2. In rechte

  (...)

  Ten aanzien van de bestreden bepaling

  B.1. Het beroep tot vernietiging is gericht tegen artikel 96, tweede streepje, van het Vlaamse decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009, dat bepaalt :

  Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2009, met uitzondering van :

  [...]

  - artikel 21, dat uitwerking heeft met ingang van 30 december 2000;

  [...]

  .

  Het niet bestreden artikel 21 luidt :

  In artikel 91 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen worden de woorden ' artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 betreffende het spel, aangevuld bij de wet van 19 april 1963 en bij artikel 1 van de wet van 22 november 1974 ' vervangen door de woorden ' de artikelen 4, 7 en 8 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers '

  .

  Ten aanzien van het wettelijke kader

  B.2.1. Artikel 1 van de wet van 24 oktober 1902 betreffende het spel, aangevuld bij de wet van 19 april 1963 en bij artikel 1 van de wet van 22 november 1974, (hierna : de oude wet betreffende het spel) verbood in beginsel het opstellen en uitbaten van elk kansspel, tenzij die welke door of krachtens die bepaling limitatief werden opgesomd.

  B.2.2. De oude wet betreffende het spel werd opgeheven door artikel 72 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna : de Wet Kansspelen). Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag en de vorm van de vergunning klasse C, trad die opheffing in werking op 30 december 2000. Met ingang van die datum bepalen de artikelen 4, 7 en 8 van de Wet Kansspelen welke kansspelen verboden zijn. Die artikelen luiden als volgt :

  Art. 4. Het is verboden, onder welke vorm, op welke plaats en op welke rechtstreekse of onrechtstreekse manier ook, één of meer kansspelen of kansspelinrichtingen te exploiteren tenzij die overeenkomstig deze wet zijn toegestaan.

  Niemand mag zonder voorafgaande vergunning van de kansspelcommissie een of meer kansspelen of kansspelinrichtingen exploiteren

  .

  Art. 7. De Koning bepaalt bij een in de Ministerraad overlegd besluit per klasse van kansspelinrichting de lijst van kansspelen en het aantal kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan onder de voorwaarden van deze wet. De kansspelcommissie geeft hiervoor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT