Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 1 mei 2023, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer GIJSEN Gunther, werkend lid en aan mevr. PROFILI Francine en de heren BALLEGEER Paul en RYCKAERT Jean-Didier, plaatsvervangende leden.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer ROGGE Jürgen benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemde Commissie, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT