24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en de lonen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en de lonen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden.

Art. 2. Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P. VANVELTHOVEN

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het vervoer

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2005

Vaststelling van de arbeidsvoorwaarden en de lonen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 1 maart 2005 onder het nummer 74050/CO/140)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. 1.1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en behorend tot de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en voor de goederenbehandeling voor rekening van derden, alsook op hun werklieden.

1.2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden", wordt verstaan : de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en die zich inlaten met :

  1. het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor het welk een vervoervergunning vereist is die door de bevoegde overheid afgeleverd werd;

  2. het goederenvervoer voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoervergunning vereist is;

  3. het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is die door de bevoegde overheid afgeleverd werd;

  4. het verhuur met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is;

  5. voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogram en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is.

1.3. Onder "subsector voor de goederenbehandeling voor rekening van derden" wordt bedoeld : de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en die, buiten de havenzones, zich inlaten met :

  1. elke behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel;

  2. en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

1.4. Onder "werklieden" wordt verstaan : alle werknemers behorende tot het rijdend personeel, hierna verkort werknemer(s) genoemd.

HOOFDSTUK II. - Definities

Art. 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt een onderscheid gemaakt tussen :

2.1. arbeidstijd;

2.2. beschikbaarheidstijd;

2.3. diensttijd;

2.4. werktijdonderbrekingen;

2.5. rusttijden;

2.6. overwerk;

2.7. vast verblijf.

Art. 3. Definities

3.1. Arbeidstijd

3.1.1. De arbeidstijd zoals bepaald in artikel 3, a) "arbeidstijd" 1. en 2. van de Richtl. Eur. Parl. en Raad E.G. 2002/15/EG van 11 maart 2002, namelijk de tijd die wordt besteed aan :

- het rijden, laden en lossen;

- het schoonmaken en het technisch onderhoud van het voertuig;

- de werkzaamheden om de veiligheid van het voertuig of de lading te verzekeren;

- de werkzaamheden om te voldoen aan wettelijke of bestuursrechtelijke verplichtingen in verband met het vervoer, met inbegrip van het toezicht op laden en lossen, afwikkeling van administratieve formaliteiten bij de politie, de douane, enz.

3.1.2. Voor bepaalde vervoerspecialiteiten kunnen zekere vormen van laad- en losoperaties het voorwerp uitmaken van een afwijking op artikel 3.1.1., dit mits voorafgaandelijk akkoord van het Paritair Comité voor het vervoer.

3.1.3. De wachttijden bij laden en/of lossen waarvan de vermoede/verwachte duur overschreden wordt.

3.1.4. Alle overige tijden van fysieke arbeid in het raam van de arbeidsopdracht van de werknemer worden ook als arbeidstijd beschouwd ingevolge de algemene arbeidswetgeving.

3.1.5. Om de gemiddelde arbeidsduur te berekenen, waarvan sprake in de Arbeidswet, wordt enkel de arbeidstijd zoals hierboven bepaald in aanmerking genomen.

3.2. Beschikbaarheidstijd

3.2.1. De beschikbaarheidstijd, zoals bepaald in artikel 3, b) "beschikbaarheidstijd" van de Richtl. Eur. Parl. en Raad E.G. 2002/15/EG van 11 maart 2002, namelijk :

- andere periodes dan pauzes of rusttijden, waarin de werknemer niet op de werkplek behoeft te blijven, doch beschikbaar moet zijn om gevolg te kunnen geven aan eventuele oproepen om de rit aan de vatten of te hervatten, of om andere werkzaamheden uit te voeren;

- de periodes waarin de werknemer een per veerboot of trein vervoerd voertuig begeleidt;

- de wachttijden aan grenzen of bij laden en/of lossen worden vermoed vooraf gekend te zijn zoals hierna bepaald :

- twee uur per laad- en/of losoperatie in het nationaal vervoer;

- vier uur per laad- en/of losoperatie in het internationaal vervoer;

- twee uur voor de wachttijden aan de grenzen;

tenzij de werkgever vóór het vertrek of net vóór het daadwerkelijk begin van de periode in kwestie een andere verwachte duur heeft kenbaar gemaakt aan de werknemer;

- de wachttijden ten gevolge van de rijverboden;

- de tijd doorgebracht gedurende de rit naast de bestuurder of in de slaapcabine;

- de meertijd die de werknemer nodig heeft om de afstand af te leggen van en naar de plaats waar het voertuig zich bevindt indien dit niet op de gebruikelijke plaats is gestald :

- de wachttijden die verband houden met de tol-quarantaine- of medische aangelegenheden;

- de tijd gedurende dewelke de werknemer aan boord of in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT