27 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, inzonderheid op artikel 43, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, inzonderheid op de artikelen 19, § 3, en 26, § 3, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren, zoals gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs, bijeengekomen op 20 maart 2008, 29 mei 2008, 18 december 2008, 20 april 2009 en 18 juni 2009;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van het overlegcomité van de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-centra van 28 oktober 2010;

Gelet op het advies 49.022/2 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 2bis van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren, wordt gewijzigd als volgt :

Sector 1. Landbouwkunde

De woorden :

7e aanvullingsjaren3e Graad7 PB Aanvulling veeteelt en beheer van kudden S-O6 P Geschoold landbouwwerkman 6 TQ Landbouwtechnicus

worden vervangen door de woorden :

7e aanvullingsjaren3e Graad7 PB Aanvulling veeteelt en beheer van kudden S-O 6 P Geschoold landbouwwerkman6 TQ Landbouwtechnicus6 P Dierenzorg Assistent

De woorden :

7e aanvullingsjaren3e Graad7 PB Aanvulling mechaniek voor landbouw en/of tuinbouw S-O6 P Geschoold landbouwwerkman6 P Geschoold tuinbouwwerkman6 TQ Landbouwtechnicus6 TQ Tuinbouwtechnicus6 TQ Auto-technicus6 P Garagemecanicien6 P Onderhoudsmecanicien6 TQ Technicus landbouwuitrusting

worden vervangen door de woorden :

7e aanvullingsjaren3e Graad7 PB Aanvulling mechaniek voor landbouw en/of tuinbouw S-O6 P Geschoold landbouwwerkman 6 P Geschoold tuinbouwwerkman 6 TQ Landbouwtechnicus6 TQ Tuinbouwtechnicus6 TQ Auto-technicus6 P Auto-mecanicien6 P Onderhoudsmecanicien6 TQ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT