Koninklijk besluit tot wijziging van de reglementen van de Lotto, de Joker en de Keno, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij., de 9 août 2002

Artikel 1. Artikel 33 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 33. Elke trekking vindt plaats in het openbaar, onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder de leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

De toevallige afwezigheid, op het geplande uur, van de gerechtsdeurwaarder vormt geen beletsel voor de trekking, die dan uitzonderlijk doorgaat onder het toezicht van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

Als een aan de gang zijnde trekking buiten de wil van de Nationale Loterij wordt onderbroken, wordt een lijst van de geldig getrokken nummers opgesteld door de persoon belast met het toezicht en wordt een aanvullende trekking uitgevoerd. De aanvullende trekking betreft enkel de nummers die nodig zijn om het overeenkomstig de artikelen 16, eerste lid, en 25, tweede lid vereiste aantal nummers te bereiken.

Als een trekking uitzonderlijk niet op de geplande datum kan worden verricht, wordt ze uitgevoerd op een latere datum die door de Nationale Loterij wordt vastgelegd en met de door haar nuttig geachte middelen wordt bekendgemaakt.

De gedelegeerd bestuurder of zijn afgevaardigde regelt elk ander met de trekking verband houdend incident.

De Nationale Loterij maakt de uitslagen van de trekking bekend met de middelen die ze nuttig acht. "

Art. 2. Artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 houdende het reglement van de " Keno ", openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 14. Elke trekking van de Keno wordt verricht met een trekkingsapparaat dat onder de 80 mogelijke nummers gaande van 1 tot 80, op toevallige basis 20 nummers aanduidt, winnende nummers genoemd.

Ze wordt verricht in het openbaar onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder en onder leiding van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

De toevallige afwezigheid, op het geplande uur, van de gerechtsdeurwaarder vormt geen beletsel voor de trekking, die dan uitzonderlijk doorgaat onder het toezicht van de gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij of van diens afgevaardigde.

Als een aan gang zijnde trekking buiten de wil van de Nationale Loterij wordt onderbroken, wordt een lijst van de geldig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT