Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-05-2002 en tekstbijwerking tot 05-11-2002)., de 14 mai 2002

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 25 maart 1987, 20 juli 1990, 18 september 1991, 16 juli 1997 en 9 oktober 1998, wordt aangevuld als volgt :"

2.37 " Schoolomgeving ", zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en het einde afgebakend zijn door de verkeersborden F4a en F4b.

Het verkeersbord A23 wordt bij het verkeersbord F4a gevoegd. "

Art. 2. Artikel 8.2.3°, e), van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 maart 1998, wordt vervangen als volgt :

" e) 21 jaar voor de bestuurders van motorfietsen met een vermogen hoger dan 25 kW of een vermogen/gewichtsverhouding hoger dan 0,16 kW/kg, tenzij ze sinds ten minste twee jaar houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van motorfietsen met een vermogen van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW/kg of van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A2 of tenzij zij houder zijn van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A1. "

Art. 3. In artikel 9.1.2.2° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1990 worden de woorden " Bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B mogen " vervangen door de woorden " Buiten de bebouwde kom mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B ".

Art. 4. Artikel 12.4. van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :

" Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden. "

Art. 5. In artikel 23.1.2° van hetzelfde besluit, worden in het tweede lid de woorden " 1 meter " vervangen door de woorden " 1,50 meter ".

Art. 6. Artikel 24.2° van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 1998, wordt aangevuld als volgt :

" en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden. "

Art. 7. In artikel 27.1. van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 september 1991, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. In artikel 27.1.1., eerste lid, worden de woorden " of op de dagen vermeld op de signalisatie, " ingevoegd tussen de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT