Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Belgi

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De VZW Belgische Federatie der Branstoffenhandelaars en de VZW Belgische Petroleum Unie, beiden woonplaats kiezend bij Mr. Patrick Peeters, met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 177/6, hebben op 29 februari 2008 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend van het ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT