30 MAART 2006. - Ministerieel besluit tot benoeming van een rechtskundig assessor en een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten. - Vernietiging

Bij arrest nr. 164.237 van 30 oktober 2006 vernietigt de Raad van State het ministerieel besluit van 30 maart 2006 van de Minister van Middenstand en Landbouw tot benoeming van een rechtskundig assessor en een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT