Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 20 februari 2024, dat in werking treedt vanaf heden, artikel 2, C

Rechterlijke Orde

Bij ministerieel besluit van 20 februari 2024, dat in werking treedt vanaf heden, artikel 2, C, 1° c) van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen als volgt:

- plaatsvervangende voorzitters:

• mevr. Eugène K., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen;

• de heer Claes A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT