Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 april 2023, de aanwijzing van mevr. Chomé S., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 18 april 2023, de aanwijzing van mevr. Chomé S., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van afdelingsprocureur bij dit parket, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 9 maart 2023.

Bij koninklijk besluit van 1 mei 2023, de aanwijzing van mevr. Bellefroid C., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Leuven, tot de functie van substituut-procureur des Konings gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, wordt hernieuwd voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 mei 2023 .

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2023, de aanwijzing van mevr. Boucquey S., substituut-arbeidsauditeur, tot de functie van eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, wordt hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 augustus 2023.

Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2023,

- dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, wordt aan mevr. Driessen M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tongeren.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 31 juli 2023 's avonds, wordt aan de heer Engels P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Kapellen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij beschikking van de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen van 9 mei 2023, is de heer De Schryver Y., ere-plaatsvervangend vrederechter van het eerste kanton Antwerpen, aangewezen om het ambt van plaatsvervangend rechter uit te oefenen na de leeftijd van 70 jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 8 april 2023.

Bij beschikkingen van de kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel van 9 mei 2023,

- de aanwijzing van mevr. Diercxsens I., tot de functie van plaatsvervangend magistraat bij dit hof, wordt hernieuwd voor een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT