3 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « CREAA » ter realisatie van een pilootproject « tabakontwenning »

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 191, eerste lid. 5°, gewijzigd bij de programmawet van 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2005 tot vaststelling van de voorwaarden om het fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik aan te wenden;

Gelet op het advies van het Begeleidingscomité van 8 juni 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996,

Besluit :

Artikel 1. Een subsidie van euro 200.000, aan te rekenen op de thesaurierekening « Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik » van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding, voor het jaar 2005 wordt toegekend aan de vereniging « CREAA », gevestigd August Reyerslaan 110, 1030 Brussel, rekeningnummer 132-5036774-90, als subsidie om scholen de mogelijkheid te bieden tot tabaksontwenning voor de leerlingen van het secundair onderwijs.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT