9 MAART 2006. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de externe leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op artikel 47, § 3, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 maart 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 december 2000 tot aanwijzing van de leden van de raadgevende aankoopcommissies van sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer;

Gelet op de lijsten van de kandidaten opgesteld door de algemene directeurs van de betrokken wetenschappelijke instellingen,

Besluit :

Artikel 1. De raadgevende aankoopcommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, hierna genoemd, worden uit de volgende externe expertent samengesteld :

A. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën :

 1. de heer J.-M. Duvosquel, professor aan de « Université libre de Bruxelles »;

 2. de heer J. Roegiers, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven;

  B. Koninklijke Bibliotheek van België :

 3. de heer J.-M. Cauchies, professor aan de « Facultés universitaires Saint-Louis » te Brussel;

 4. de heer J. Vercruysse, professor aan de Vrije Universiteit Brussel;

  C. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen :

 5. de heer D. Adriaens, professor aan de Universiteit Gent;

 6. de heer A.-M. Fransolet, professor aan de « Université de Liège »;

  D. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium :

 7. Mevr. D. Allart, professor aan de « Université de Liège »;

 8. de heer H.-M. De Wolf, professor aan de Vrije Universiteit Brussel;

  E. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika :

 9. Mevr. E. Bruyninckx, professor aan de Universiteit Gent;

 10. de heer M. Moulin, professor aan de « Université Catholique de Louvain »;

  F...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT