25 NOVEMBER 2004. - Wet tot wijziging van artikel 191, eerste lid, 15°quater, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 191, eerste lid, 15°quater, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij de wet van 22 augustus 2002 en gewijzigd bij de wetten van 24 december 2002 en 22 december 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. De eerste zin van het eerste lid wordt vervangen als volgt :

    In afwachting van de vaststelling van de aanvullende heffing, bedoeld in § 1, eerste lid, met betrekking tot de eventuele overschrijding van de uitgaven van de jaren 2002, 2003 en 2004 is respectievelijk in 2002, 2003 en 2004 door de betrokken farmaceutische firma's een voorschot verschuldigd gelijk aan 1,35 pct, 2,55 pct, en 4,50 pct. Van de omzet van respectievelijk het jaar 2001, het jaar 2002 en het jaar 2003.

  2. De vijfde zin van het eerste lid wordt vervangen als volgt :

    « Een eerste deel van het voorschot gelijk aan 2,55 pct. Van het omzetcijfer van het jaar 2003 wordt op het rekeningnummer 001-1950023-11 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidititeitsverzekering gestort vóór 1 juli 2004 met de vermelding « voorschot aanvullende heffing dienstjaar 2004 ». Een tweede deel van het voorschot gelijk aan 1,95 pct. van het omzetcijfer van het jaar 2003 wordt op hetzelfde rekeningnummer gestort vóór 15 december 2004 met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT