Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-40-3 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van..., de 20 décembre 2001

Artikel 1. Een niet-gesplitst krediet ten belope van 13.039.069 frank wordt afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 19-40-3 (basisallocatie 31.01.01) van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten welke onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2001.

Art. 2. Onze Minister van Begroting, Onze Minister van Ambtenarenzaken en Onze Minister van FinanciÎn zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van FinanciÎn,

D. REYNDERS

BIJLAGE.

Art. N. (Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 16-01-2002, p. 1386-1390).

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 december 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,

J. VANDE LANOTTE

De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van FinanciÎn,

D. REYNDERS.

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2000 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 2.19.7;

Gelet op de wet van 27 juli 2001 houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT