19 JULI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering houdende een eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten, basisallocatie 11.12 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid artikel 57;

Gelet op het decreet van 5 juli 2002 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Een eerste deel van de middelen ten behoeve van de maatregelen voor het contractueel personeel worden afgenomen van het beschikbare krediet op basisallocatie 11.12 van organisatieafdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 en worden verdeeld overeenkomstig de in bijlage vermelde tabel.

De in die tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de overeenkomstige kredieten voor het begrotingsjaar 2002.

Art. 2. De Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering,

P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting,

Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening,

D. VAN MECHELEN

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

M. VANDERPOORTEN

Bijlage

Voor de raadpleging van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT