Protocol akkoord houdende vaststelling van de principes rond globale verdeling van PPE (`personal protective equipment') binnen de zorgsector in het kader van de COVID-19-Crisis Gelet op het

 
GRATIS UITTREKSEL

Protocol akkoord houdende vaststelling van de principes rond globale verdeling van PPE (`personal protective equipment') binnen de zorgsector in het kader van de COVID-19-Crisis

Gelet op het Protocolakkoord van 5 november 2018 tussen de Federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, tot vaststelling van de generische structuren voor het sectoraal gezondheidsbeheer en crisissen voor de volksgezondheid en hun werkwijze voor de toepassing van het Internationaal Gezondheidsreglement (2005), en Besluit nr 1082/2013/EU over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid;

Gelet op de respectievelijke bevoegdheden waarover de Federale Staat en de in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden, hierna Gemeenschappen en Gewesten genoemd, op het vlak van het gezondheidsbeleid beschikken;

Overwegende dat de bevoegdheidsverdeling vergt dat de Federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten nauw met elkaar samenwerken om de COVID 19-crisis zo goed mogelijk te bedwingen.

Overwegende dat inzake de globale verdeling van de PPE-middelen in de gezondheidssector een reeks praktische afspraken worden gemaakt waarbij de ondertekende partijen zich engageren om deze toe te passen;

Tussen voormelde partijen wordt het hiernavolgende overeen gekomen :

Artikel 1. Aanpak

De op 24 maart 2020 door de Risk Management Group goedgekeurde prioriteitenlijst is de basis voor elke distributie. Dit is een interfederale beslissing, genomen door experten en vertegenwoordigers van alle entiteiten, onder leiding van de Chief Medical Officer (CMO) van België.

De aanpak baseert zich op het solidariteitsprincipe, het rationeel en verantwoord gebruik van beschermingsmiddelen, transparantie en ruimte voor de urgenties en de bevoegdheden van de verschillende bestuursniveaus.

Artikel 2. Bepaling behoeften, bestellings- en aankoopbeheer

Elke entiteit (federale overheid en gefedereerde entiteiten) bepaalt haar behoeften, bestelt en koopt voor de instellingen en sectoren die onder hun bevoegdheid ressorteren en/of waarvoor men in de COVID-19-aanpak afspreekt de verantwoordelijkheid voor de aankoop en belevering op zich te nemen. Gezamenlijke aankopen in overleg zijn zeker een optie.

Artikel 3. Transparantie

Informatie over betrouwbare leveranciers wordt gedeeld. Indien er door één entiteit een bestelling geplaatst wordt bij een leverancier die de capaciteit heeft om méér goederen te leveren dan deze entiteit wenst te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT