4 JUNI 2009. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoren

Het Verenigd College,

Gelet op de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, de artikelen 6, tweede lid, 7, § 1, tweede lid, 10, § 1, tweede lid, 12, eerste en zesde lid, 13, eerste lid, 14 en 18;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 maart 1991 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de rustoorden voor bejaarden, artikel 3;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 7 oktober 1993 tot vaststelling van de procedure betreffende de voorlopige werkingsvergunning, de erkenning, de weigering en de intrekking van de erkenning en de sluiting van de inrichtingen die bejaarden huisvesten;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 mei 2001 tot invoering van een moratorium op de opening van nieuwe bedden in rusthuizen;

Gelet op het advies van de afdeling instellingen en inrichtingen voor bejaarde personen van de Commissie voor Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op 22 december 2008;

Gelet op het advies 46.402/3, gegeven op 12 mei 2009 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. "Ordonnantie" : de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen;

 2. "Voorziening" : elke voorziening voor opvang en huisvesting van bejaarde personen, bedoeld in artikel 2, 4°, van de ordonnantie, met uitzondering van de rust- en verzorgingsbedden, bedoeld bij c), en de centra voor dagverzorging, bedoeld bij d), voor wat betreft de hoofdstukken II, IV, V, VI, VII, VIII et IX;

 3. "Ministers" : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

 4. "Ambtenaren" : de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden van het Bestuur aangesteld voor de inspectiedienst;

 5. "Afgevaardigde van de Ministers" : de Leidend Ambtenaar van het Bestuur.

  HOOFDSTUK II

  Specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie

  Art. 2. De in artikel 7, § 1, eerste lid, van de ordonnantie, bedoelde specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie wordt, mits inachtneming van de bepalingen van bedoeld artikel, door de Ministers toegekend.

  Art. 3. Overeenkomstig artikel 7, § 1, tweede lid, van de ordonnantie, wordt bij de aanvraag van een specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie een beschrijvend dossier gevoegd. Dit dossier bevat de volgende gegevens :

 6. indien de beheerder van de voorziening een privaatrechtelijke rechtspersoon is, een afschrift van zijn statuten, opgesteld in het Nederlands en het Frans, alsmede een beschrijving van zijn eigendoms- en financiële structuur;

 7. het institutioneel project, houdende onder meer de door de voorziening nagestreefde kwalitatieve doeleinden;

 8. de in artikel 1, 2°, bedoelde categorie(ën) van de bedden of de plaatsen die men in gebruik wens te nemen;

 9. het aantal bedden of plaatsen dat men in gebruik wens te nemen evenals de datum waarop dit zou geschieden;

 10. de oorsprong van de bedden of de plaatsen die men in gebruik wenst te nemen.

  In voorkomend geval zal een afschrift van de overeenkomst van overdracht van de bedden of de plaatsen worden bijgevoegd.

  De overdracht van bedden en plaatsen gebeurt conform artikel 4.

 11. wanneer het een aanvraag tot uitbreiding van de opvang- of huisvestingscapaciteit van een erkende voorziening betreft, het aantal op 1 januari van het jaar van de indiening van de aanvraag bestaande en erkende bedden of plaatsen en, derhalve, het aantal bedden of plaatsen waarover de voorziening in de toekomst zou beschikken;

 12. in voorkomend geval, een document dat aantoont dat, ofwel de in gebruik genomen bedden of plaatsen bestaande bedden of plaatsen vervangen of een vermindering betekenen van het voorheen bestaande aantal bedden of plaatsen, ofwel de ingebruikneming ervan gepaard gaat met een vermindering in een andere gelijkaardige voorziening van minstens een gelijk aantal bedden, ofwel de ingebruikneming ervan de omzetting is van rusthuisbedden in bedden voor kortverblijf.

  De onder 3° tot 7° bedoelde inlichtingen dienen door middel van de in bijlagen I en II bij dit besluit gevoegde tabellen te worden geleverd.

  Art. 4. Bij de overdracht van geprogrammeerde of erkende bedden of plaatsen wordt, minstens drie maanden vóór de door de contractanten voorziene datum voor het effectief worden van de overdracht, een kopie van het voorstel van overdrachtsovereenkomst dat tussen de partijen gesloten is alsmede een aanvraag van vergunning tot ingebruikneming en exploitatie, bedoeld in artikel 2, aan de Ministers toegestuurd.

  Het personeel en in voorkomend geval de bejaarde personen worden binnen dezelfde termijn hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

  Het voorstel van overeenkomst vermeldt het voorwerp ervan, de identiteit van de partijen, het aantal bedden of plaatsen dat het voorwerp van de overdracht uitmaakt, de toekomstige geografische plaatsing van de bedden of plaatsen, de datum van het effectief worden van de overeenkomst, de financiële elementen om de uitvoerbaarheid van het voorstel te beoordelen en de mate waarin de overdracht de programmering die voorzien is in artikel 4 en, in voorkomend geval, artikel 32, 2°, van de ordonnantie, naleeft.

  De overdracht van bedden of plaatsen onder bezwarende titel is slechts toegestaan indien de overgedragen bedden of plaatsen verworven zijn door de onder bezwarende titel afstanddoende beheerder. De afstanddoende beheerder levert het bewijs.

  Ingevolge de overdracht van bedden mag de voorziening niet meer dan 200 bedden uitbaten;

  HOOFDSTUK III. - Vergunning voor werken

  Art. 5. De in artikel 10, § 1, eerste lid, van de ordonnantie, bedoelde vergunning voor werken wordt, mits inachtneming van de bepalingen van bedoeld artikel, door de Ministers toegekend.

  Art. 6. Overeenkomstig artikel 10, § 1, tweede lid, van de ordonnantie, wordt bij de aanvraag tot vergunning voor werken een beschrijvend dossier gevoegd. Dit dossier bevat de volgende gegevens :

 13. het aantal bedden of plaatsen waarvoor een aanvraag tot vergunning voor werken wordt ingediend;

 14. de aard van de voorziene werken : bouw- (nieuwbouw, herbouw of uitbreiding), verbouwings- of aanpassingswerken;

 15. een algemeen plan van vestiging en plannen van de verschillende verdiepingen, die de verschillende lokalen aanduiden, hun afmetingen en bestemmingen, alsmede, in voorkomend geval, het aantal bedden per kamer;

 16. een document dat bewijst dat op het einde van de werken, de voorziening aan de door de erkenningsnormen vereiste aanpassings- en uitrustingsvoorwaarden zal voldoen, overeenkomstig artikel 11, § 1, vijfde lid, 7°, van de ordonnantie, en door de bepalingen van zowel de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen als het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

 17. wanneer de aanvraag tot werken niet samen met een aanvraag van een in artikel 2 bedoelde specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT