2 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 182 van de programmawet van 27 april 2007 met betrekking tot het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 27 december 2005, meer bepaald artikel 31 zoals gewijzigd bij de programmawet van 27 april 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 23 januari 2009;

Overwegende dat het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost tot doel heeft tussenbeide te komen in de financiering van structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen te bevorderen voor de doelgroep van de meest behoeftigen en het verstrekken van goedkope leningen voor structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in woningen bezet door privé-personen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen »;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en van Onze Minister van Klimaat en Energie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT