12 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 3 maart 2011;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat de wet houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit van 13 maart 2011 zoals gewijzigd door de wet van 29 april 2011, de Koning slechts machtigt tot 15 mei 2011 om in Ministerraad overlegde koninklijke besluiten aan te nemen;

Gelet op advies 49.647/4 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende de Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. een punt 17° word toegevoegd, luidende :

    « 17° « het ABC kostenmodel » : de door de houder in de eerste gereguleerde periode gebruikte « Activity Based Costing (ABC)-principes en model ter vaststelling van de formule voor de tariefcontrole. »;

  2. de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt :

    economisch regulerende overheid : de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal bedoeld in het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT