18 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling voor elke graad van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, van de weddeschalen, de weddecomplementen en hun toekenningsvoorwaarden

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, gewijzigd bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op de artikelen 71 en 73;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling voor elke graad van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, van de weddeschalen, de weddecomplementen en hun toekenningsvoorwaarden, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 juli 1994 en 27 maart 1995;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 februari 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 25 april 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 5 april 2002;

Gelet op het protocol n° 410 van 4 maart 2002 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. In het tweede lid van het artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT