18 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2, § 1, 4 en 8, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 5 februari 1999 en 27 december 2004 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikelen 4, §§ 1 tot 3, en 5, tweede lid, 7°, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen;

Overwegende Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 16;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 1 september 2009;

Gelet op advies 25-2009 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 25 september 2009;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2010;

Gelet op advies nr. 47.804/VR/3 van de Raad van State, gegeven op 23 maart 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, wordt aangevuld met de bepalingen onder 3° en 4°, luidende :

3° de organismen waarvoor de Commissie fytosanitaire noodmaatregelen heeft vastgesteld;

4° de organismen waarvan, op basis van een door het Agentschap of door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aanvaarde en overeenkomstig de internationale fytosanitaire normen ISPM 2 (FAO, 1995), ISPM 11 (FAO, 2004) en ISPM 21 (FAO, 2004) aanvaarde risico-analyse, blijkt dat zij een acuut gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van planten of plantaardige producten.

Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt :

Art. 6. De Minister kan bij besmettingsgevaar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT