Koninklijk besluit houdende afwijzing van het verzoekschrift tot bepaling van uitoefeningsvoorwaarden voor de beroepswerkzaamheid van aannemer-voeger, ingediend door het Nationaal Verbond der Aannemers-plafonneerders, cementeerders, ornemanisten, voegers, staff- en pleisterwerken v.z.w., overeenkomstig de bepalingen van de wet..., de 16 juillet 1993

Artikel 1. Het verzoekschrift tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van aannemer-voeger, ingediend door het Nationaal Verbond der Aannemers-plafonneerders, cementeerders, ornemanisten, voegers, staff- en pleisterwerkers v.z.w., wordt afgewezen.

Art. 2. Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef

Gelet op de wet van 15 december 1970 op de uitoefening van beroepswerkzaamheden in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1977, 4 augustus 1978 en 25 februari 1987, inzonderheid op de artikelen 1, 2 en 3;

Gelet op het verzoekschrift ingediend door het Nationaal Verbond der Aannemers-plafonneerders, cementeerders, ornemanisten, voegers, staff- en pleisterwerkers v.z.w., bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 1992, en dat tot doel had eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van aannemer-voeger te bepalen;

Gelet op het ten dele gunstig en met redenen omklede advies van de Hoge Raad voor de Middenstand, uitgebracht op 22 april 1992;

Overwegende dat op generlei...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT