Samenstelling van een personeelsreserve van tweetalige assistenten (niveau graduaat/bachelor) (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een

Samenstelling van een personeelsreserve van tweetalige assistenten (niveau graduaat/bachelor) (m/v)

De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van assistenten (m/v).

 1. Functieprofiel

  De functie van assistent wordt bij de Senaat organiek-hiÎrarchisch ingeschaald op het niveau dat overeenstemt met het niveau B (2+) bij het Rijk.

  Het is een administratieve, polyvalente functie die voorkomt in het organisatieschema van bijna alle Senaatsdiensten. De titularis (m/v) kan, naar gelang van de dienst waaraan hij wordt toegewezen en steeds onder leiding en verantwoordelijkheid van een ambtenaar van universitair niveau, dossiers van verschillende aard behandelen en diverse taken uitoefenen : beheer van verzekeringspolissen; beheer van individuele personeelsdossiers; rapportering van vergaderingen van administratieve commissies en werkgroepen; archief- en documentatietaken; contacten met de media; protocollaire taken; inhoudelijk-technische medewerking aan de begeleiding van het wetgevingsproces; enzovoort.

  Naast de kennis die de titularis heeft verworven tijdens zijn studies, bezit hij tevens een brede algemene kennis. Hij is communicatievaardig, resultaatgericht en heeft zin voor initiatief. De betrokkene bezit analytische en synthetische vaardigheden, kan zelfstandig werken binnen zijn domein en schakelt zich vlot in in een op teamwerk ingestelde omgeving. Ten slotte is een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans onontbeerlijk, zowel schriftelijk als gesproken.

 2. Toelatingsvoorwaarden

  Kandidaten moeten op 16 april 2008 houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B bij het Rijk (diploma van bachelor, graduaatsdiploma, kandidaatsdiploma uitgereikt door een universiteit, diploma uitgereikt in een basisopleiding van ÈÈn cyclus door een hogeschool, diploma van een afdeling ingedeeld in het economisch hoger of sociaal hoger onderwijs en voor sociale promotie, enzovoort).

  Worden eveneens aanvaard : in het buitenland behaalde diploma's of studiegetuigschriften die, krachtens internationale overeenkomsten of verdragen of in toepassing van de wet of het decreet, als gelijkwaardig worden verklaard met de voornoemde diploma's, alsmede de diploma's die, overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen erkenningssysteem van diploma's, door de examencommissie erkend worden, na voorafgaand advies van de bevoegde onderwijsoverheden.

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT