Aanleggen van een personeelsreserve van tweetalige klerken-typisten (m/v) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van twe

Aanleggen van een personeelsreserve van tweetalige klerken-typisten (m/v)

De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van tweetalige klerken-typisten (m/v) voor de diensten van de Senaat

 1. Toelatingsvoorwaarden.

  1. burger zijn van de Europese Unie;

  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;

  3. op 24 maart 2003 tenminste houder zijn van een diploma of getuigschrift van lager algemeen of technisch secundair onderwijs;

   worden eveneens aanvaard : in het buitenland behaalde diploma's of studiegetuigschriften die, krachtens internationale overeenkomsten of verdragen of in toepassing van de wet of het decreet, als gelijkwaardig worden verklaard met de voornoemde diploma's, alsmede de diploma's die, overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen erkenningssysteem van diploma's, door de examencommissie erkend worden, na voorafgaand advies van de bevoegde onderwijsoverheden;

   kandidaten die in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot een wervingsexamen van niveau 2+ of hoger worden niet toegelaten;

  4. een grondige kennis hebben van het Nederlands en van het Frans, zowel schriftelijk als gesproken.

 2. Lichamelijke geschiktheid.

  Ieder die als personeelslid in dienst wordt genomen, dient door de Administratieve Gezondheidsdienst medisch geschikt te worden bevonden.

 3. Examenprogramma.

  Voorafgaande schiftingsproef (eventueel) :

  Test van de kennis van het Nederlands en het Frans van de kandidaten (meerkeuzevragen).

  Eerste gedeelte :

  Schriftelijk opnemen van dictees in het Nederlands en in het Frans.

  Tweede gedeelte :

  - Praktische test van de grondige kennis van MS Word.

  - Typen van teksten tegen een snelheid van 30 à 35 woorden/minuut.

  Ieder examengedeelte geldt als een schifting; de kandidaten zullen in de reserve worden opgenomen op basis van de resultaten die zij behaalden voor het tweede examengedeelte.

 4. Indiensttreding.

  Indien er zich vacatures voordoen, worden de kandidaten in de volgorde van hun rangschikking in de reserve opgeroepen voor een stage van één maand in de betrokken dienst; zo hun prestaties tijdens de stage bevrediging schenken, worden zij op proef benoemd voor de duur van een jaar, waarna zij in aanmerking komen voor een benoeming in vast verband. Indien de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT