Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw., de 19 avril 2002

Artikel 1. In artikel 1, ß 1, van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw, wordt de rubriek " II. NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE " vervangen door de volgende rubriek :

" II. NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE

A . WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Directeur (trap I) 1

Hoofd van een departement (trap II) 2

Hoofd van een afdeling (trap III) 5

Attache of assistent of eerstaanwezend assistent of werkleider of 10

werkleider geaggregeerde

Totaal wetenschappelijk personeel 18

B. TOEGEVOEGD VORSINGSPERSONEEL ENC. BEHEERSPERSONEEL

NIVEAU 2+

Gespecialiseerd technicus der vorsing of gespecialiseerd 8

hoofdtechnicus der vorsing

Onderhoudstechnicus of hoofdonderhoudstechnicus

NIVEAU 2

Hoofdtechnicus der vorsing 9

Werkmeester

NIVEAUS 4, 3 EN 2

Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of technicus 47

der vorsing

Werkman of geschoold werkman of eerste geschoold werkman

Totaal toegevoegd vorsingspersoneel en beheerspersoneel 64

D . PERSONEEL MET BIJZONDERE GRADEN

NIVEAU 1

Industrieel ingenieur-directeur 1

Informaticus 1

Industrieel ingenieur 4

Totaal personeel met bijzondere graden 6

Totaal Nationale Plantentuin van Belgie 88 "

Art. 2. Artikel 1, ß 2, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :

" # 2. De volgende betrekkingen worden afgeschaft bij het vertrek van de

titularis ervan :

 1. Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.

  C . Beheerspersoneel

  Werkman of geschoold werkman of eerste geschoold werkman 3

  D . Personeel met bijzondere graden

  Industrieel ingenieur 6

 2. Nationale Plantentuin van Belgie

  B . Toegevoegd vorsingspersoneel

  C . Beheerspersoneel

  Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of technicus 7

  der vorsing

  Werkman of geschoold werkman of eerste geschoold werkman

 3. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gembloux

  B . Toegevoegd vorsingspersoneel

  Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of technicus 4

  der vorsing

  C . Beheerspersoneel

  Werkman of geschoold werkman of eerste geschoold werkman 2

  D . Personeel met bijzondere graden

  Industrieel ingenieur 1

 4. Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

  B . Toegevoegd vorsingspersoneel

  Laboratoriumbeambte of adjunct-technicus der vorsing of technicus 4

  der vorsing

  C . Beheerspersoneel

  Werkman of geschoold werkman of eerste geschoold werkman 2

  D . Personeel met bijzondere graden

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT