7 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van Sector III - Justitie, gegeven op 16 april 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 24 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 22 januari 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. De personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie wordt als volgt vastgesteld :

  1. ADMINISTRATIEF PERSONEEL

Niveau 1

Secretaris-generaal 1

Directeur-generaal 5

Adviseur-generaal 14

Informaticus-directeur 7

Vertaler-revisor-directeur 1

Adviseur 43

Industrieel ingenieur-directeur 1

Informaticus 29

Geneesheer 1

Ingenieur 1

Vertaler-revisor 13

Adjunct-adviseur 257

Architect 2

Industrieel ingenieur 12

Attaché in human resources 1

Niveau 2+

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2. § 1. In de hierna vermelde betrekkingen van artikel 1, § 1, mag slechts worden voorzien wanneer de arbeidsposten van contractuelen waarvoor ze in de plaats komen, afgeschaft werden door het vertrek van de leden van het contractueel personeel die ze bekleden :

Niveau 1

Adjunct-adviseur 18

Niveau 2

Bestuursassistent 4

§ 2. Indien, drie jaar na het van kracht worden van dit besluit, de in § 1 beoogde betrekkingen vacant gebleven zijn, worden ze in artikel 1, § 1, ambtshalve afgeschaft.

§ 3. De inspecteur van Financiën moet vóór de bezetting van de betrekkingen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT