Personeel. - Inrustestelling Bij ministerieel besluit van 20 mars 2024, wordt de heer Christian BAUDOUX

Personeel. - Inrustestelling Bij ministerieel besluit van 20 mars 2024, wordt de heer Christian BAUDOUX, vast ambtenaar bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 januari 2024.De heer Christian BAUDOUX mag zijn pensioenaanspraken doen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT