Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 17 maart 2024, wordt de heer Teodor URMA, rijksambtenaar bij Federale overheidsdienst Justitie in de klasse A2 met de titel van attaché

Personeel. - InrustestellingBij koninklijk besluit van 17 maart 2024, wordt de heer Teodor URMA, rijksambtenaar bij Federale overheidsdienst Justitie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 april 2024.Overeenkomstig de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT