Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 19 februari 2023

Personeel. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 19 februari 2023, wordt de heer Jef VRELUST benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de War Heritage Instituut met ingang van 1 januari 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT