Personeel. - Aanstelling in een mandaat Bij koninklijk besluit van 17 december 2021 wordt Mevr. Linda AIT-AMEUR

Personeel. - Aanstelling in een mandaat

Bij koninklijk besluit van 17 december 2021 wordt Mevr. Linda AIT-AMEUR, met ingang van 1 februari 2022 aangesteld in het mandaat van stafdirecteur bij de Algemene Directie Ondersteunende diensten.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT