12 JULI 2009. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de procedure tot erkenning van een pakket « Internet voor iedereen II » en houdende controlebepalingen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan artikel 35, § 3, van Hoofdstuk 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009 waarmee maatregelen worden genomen die een stuk van de oplossing beogen te geven voor het probleem van de digitale uitsluiting.

In het licht van de zorg eenieder de mogelijkheid te bieden apparatuur, software en diensten die een optimaal gebruik van de moderne technologie mogelijk maken, te gebruiken en zelfs actief te stimuleren, werd door de wetgever bij artikel 43 van de wet houdende diverse maatregelen van 6 mei 2009 een fiscale begunstiging verleend aan de aankoop van pakket « Internet voor iedereen ».

Voor dit tweede « Internet voor iedereen » project zullen de « Internet voor iedereen » pakketten « Start2surf@home » pakketten genoemd worden. Daarom zal er verder in dit besluit gesproken worden over « Start2surf@home ».

Elk pakket « Start2surf@home » is zodanig samengesteld dat het een eenvoudig, duidelijk en optimaal gebruik van het internet en elektronische diensten garandeert. Dit betekent dat naast apparatuur, software en internetaansluiting, eveneens is voorzien in een basisopleiding voor het gebruik van pc en internet.

De basispakketten die aan de gestelde voorwaarden voldoen komen voor erkenning in aanmerking en kunnen in voorkomend geval onder de benaming « Start2surf@home » aan de consument te koop worden aangeboden.

Dit geldt ook voor de op het basispakket gebaseerde pakketten. Het gaat in dit project namelijk om basispakketten die voldoen aan de minimale technische normen maar ook om pakketten gebaseerd op het erkende basispakket die meer bieden dan de minimale technische normen. De ervaring heeft geleerd dat de consument vaak één of ander onderdeel van het basispakket wenst te wijzigen. Hij wil bijvoorbeeld graag een groter scherm of een internetabonnement met meer mogelijkheden. In het verleden verloor de consument op dat moment zijn belastingkrediet. In dit nieuwe project blijft de consument genieten van een fiscaal voordeel. De consument kan er ook nu steeds van uitgaan dat het aangeboden pakket een aantal onderdelen bevat en aan een aantal minimale vereisten voldoet. Hij weet dat de aankoop ervan fiscaal zal worden begunstigd.

Het bedrag van het bedoelde belastingkrediet blijft evenwel gelijk aan 21 pct. van de aankoopwaarde exclusief BTW van het erkend basispakket.

Het voorliggend besluit bevat de bepalingen die de erkenning van een pakket « Start2surf@home » tot voorwerp hebben. Als dusdanig stelt het besluit de voorwaarden voor erkenning ervan vast. In het bijzonder gaat het om de technische normen en kwalitatieve vereisten waaraan de verschillende onderdelen van een pakket minimaal moeten voldoen, de maximale verkoopprijs van het basispakket en bijkomende voorwaarden.

Daarnaast bevat het besluit de procedure tot erkenning van een pakket en beschrijft het de gevolgen van de erkenning en de voorwaarden waaronder een pakket in de handel wordt gebracht.

Het eerste hoofdstuk poneert het principe dat eenieder die een pakket « Start2surf@home » in de handel wenst te brengen of te koop stellen, hiertoe voorafgaandelijk een erkenning dient te bekomen.

De erkenning wordt verleend voor het basispakket dat aan de minimumnormen en kwalitatieve vereisten voldoet en voor alle pakketten gebaseerd op het erkende basispakket die betere technische voorwaarden bieden dan deze voorzien in artikel 3, § 1, van het besluit.

Een op een basispakket gebaseerd pakket moet dus dezelfde onderdelen bevatten als een basispakket, minstens voor één van de onderdelen voldoen aan betere technische normen dan deze voorzien als minimum voor het basispakket en mag slechts aangeboden worden door diegene die een erkenning heeft verkregen voor een basispakket.

De erkenning geldt voor eenieder die optreedt in de verdeling, het in de handel brengen of het verkopen van een erkend pakket. Wanneer we in dit besluit spreken over de verkoper betekent dit elk van deze.

Hoofdstuk II van het besluit bevat, in uitvoering van artikel 35 van de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009, de nadere erkenningsvoorwaarden waaraan een pakket en de verschillende samenstellende delen moeten voldoen teneinde erkend te worden. Deze voorwaarden hebben betrekking op (1) de technische minimumnormen en kwalitatieve vereisten waaraan de samenstellende delen minimaal moeten voldoen, (2) de prijs voor een basispakket, en (3) bijkomende garanties en diensten die in het kader van de verkoop van het pakket moeten worden verleend en geleverd.

Wil men voldoende garanties dat een « Start2surf@home » pakket de door de wetgever beoogde doelstelling(en) kan bereiken, dan moet een pakket aan minimale technische en kwalitatieve vereisten voldoen. Zo volstaat het bijvoorbeeld niet het geven van een basisopleiding voor te schrijven, maar moet zowel op het vlak van de inhoud ervan als op het vlak van de modaliteiten van het verstrekken, minimale voorwaarden worden opgelegd.

 1. Met betrekking tot de specifieke technische normen en kwalitatieve vereisten van een pakket « Start2surf@home ».

  Opdat er voldoende kan worden gegarandeerd dat een pakket « Start2surf@home » performant is, worden voor elk van de onderscheiden componenten van het pakket (de hardware, de software, de breedbandaansluiting en de opleiding) minimale normen en vereisten vastgelegd waaraan moet zijn voldaan.

  Zowel voor de hardware, de software als de breedbandaansluiting worden minimale technische specificaties vereist die op grond van een nauwkeurig marktonderzoek zijn bepaald. Bovendien zijn de normen aangepast aan de huidige stand van de technologie, en wordt rekening gehouden met een gemiddelde levensduur van de apparatuur van vijf jaar. Dit laatste betekent concreet dat bij de configuratie van de apparatuur en diensten voldoende rekening werd gehouden met de capaciteit die de gemiddelde huidige toepassing (bv. internettoepassingen) vereist en met de verwachte evolutie daarvan op korte en middellange termijn.

  Een basispakket « Start2surf@home » mag worden verkocht tegen een maximale door het besluit vastgestelde prijs. De kost die is verbonden aan de aankoop van een computer, software en een internetabonnement blijkt immers één van de oorzaken waarom bepaalde groepen vandaag afgesloten blijven van het medium.

  Willen we hen bereiken, dan moet ervoor gezorgd worden dat zij zich tegen een redelijke prijs kunnen uitrusten.

  Vandaar dat het bepalen van een maximale prijs waaraan een basispakket mag worden verkocht bijdraagt tot het welslagen van de maatregel. Een basispakket met desktop configuratie mag maximaal tegen 489,00 euro excl. BTW aan de consument worden verkocht, een basispakket desktop, type nettop configuratie mag maximaal tegen 349,00 euro excl. BTW aan de consument worden verkocht, een basispakket met laptop configuratie mag maximaal tegen 499,00 euro excl. BTW aan de consument worden verkocht, een basispakket met een laptop, type netbook configuratie mag maximaal tegen 389,00 euro, excl. BTW aan de consument worden verkocht.

  De verkoopprijs exclusief belasting over de toegevoegde waarde van een pakket verkocht onder de benaming « Start2surf@home » mag niet meer bedragen dan het dubbele van de maximale prijzen exclusief belasting over de toegevoegde waarde van de erkende basispakketten als vermeld in het vorige lid. Daarenboven mag de verkoopprijs inclusief belasting over de toegevoegde waarde van een pakket verkocht onder de benaming « Start2surf@home » nooit meer bedragen dan 999 EUR. Deze laatste pakketten moeten dus wel verplicht dezelfde onderdelen bevatten als het basispakket en voldoen aan betere technische voorwaarden voor minimum één van de onderdelen.

  De bijkomende erkenningsvoorwaarden zijn voorwaarden die betrekking hebben op diensten en garanties die in het kader van de verkoop van elk pakket aan de consument moeten worden gegarandeerd.

  Opdat een « Start2surf@home » pakket mag worden aangeboden dient het aan alle voorwaarden te voldoen.

 2. Met betrekking tot de erkenningsprocedure

  Met het oog op de erkenning dient de verkoper aan te tonen dat elk basispakket dat hij in de handel wenst te brengen en te koop aan te bieden, is samengesteld uit de door de wet vastgestelde componenten en dat elke van deze componenten voldoet aan de bij dit besluit opgenomen erkenningsvoorwaarden. Slechts nadat werd aangetoond dat dit het geval is zal een basispakket worden erkend. Het gevolg van de erkenning is dat een pakket « Start2surf@home » en de daarop gebaseerde pakketten in de voorgeschreven samenstelling mogen worden verkocht door de verkoper die de erkenning heeft gekregen en de aankoop ervan, fiscaal wordt begunstigd.

  De verkoper dient hiertoe een volledig referentiedossier in te dienen waarin alle documenten en stukken zijn opgenomen op grond waarvan de conformiteit van het voorgestelde basispakket kan worden beoordeeld.

  Het besluit vermeldt de informatie en stukken die minstens moeten worden meegedeeld.

  Aangezien de maatregel slechts een tijdelijke maatregel betreft en gekoppeld is aan het belastbaar tijdperk 2009 en 2010, wil de overheid ervoor zorgen dat gedurende de looptijd van de maatregel optimaal wordt gegarandeerd dat de consument erkende pakketten kan aankopen.

  Daarom dient over de erkenningsaanvragen te worden geoordeeld op een vastgesteld ogenblik bij het begin van de maatregel. Aan de potentiële aanvragers wordt een voldoende termijn gelaten een dossier in te dienen.

  Het is de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie die omwille van haar specifieke taken en opdrachten, het best is geplaatst om na te gaan of aan de gestelde voorwaarden en criteria is voldaan. De expertise van deze overheidsdienst garandeert immers een snel en efficiënt onderzoek van elk ingediend dossier.

 3. Met betrekking tot de gevolgen van de erkenning

  Eens een basispakket werd erkend mag de verkoper het basispakket en de daarop gebaseerde pakketten onder de benaming « Start2surf@home » in de handel brengen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT