16 JULI 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Tongeren in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

De Voorzitter van het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten,

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 40, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 april 1995 en 8 mei 2001 en op artikel 42, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 december 2009 tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Tongeren in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd,

Besluit :

Enig artikel. Artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT