22 APRIL 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Errata

In het Belgisch Staatsblad van 30 april 2002 worden de volgende verbeteringen aangebracht:

- op bladzijde 17915, in artikel 58, in fine, moet worden gelezen : "artikel 35, § 1";

- op bladzijde 17916, wordt punt 3° van artikel 65 overgebracht naar artikel 64;

- op bladzijde 17917, in artikel 73, 1°, moet worden gelezen : "in § 4 worden de woorden ...";

- op bladzijde 17918, in artikel 75, Franse tekst, moet worden gelezen : "dont le montant est inférieur à";

- in de bijlagen, bij elk sterretje dient onderaan de bladzijde te worden gelezen : "* veld niet noodzakelijk voor publicatie.";

- op bladzijde 17922, moet worden gelezen : "I.3";

- op bladzijde 17923, wordt de zin "(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van bijlage B in zoveel exemplaren als nodig)" toegevoegd op het einde van de bladzijde;

- de bladzijde 17924 wordt geschrapt;

- op bladzijde 17925, moet tweemaal worden gelezen: "II.2.2)" in plaats van "II.3.2)";

- op bladzijde 17926, wordt een sterretje toegevoegd na de woorden "(indien bekend)" en wordt in de voorlaatste zin het woord "in" toegevoegd tussen de woorden "Bijlage B" en "zoveel";

- op bladzijde 17931, moet worden gelezen : "I.5)";

- op bladzijde 17932, punt II.1.1) worden de woorden "voor de uitvoering" op twee plaatsen vóór de woorden "van werken" geschrapt;

- op bladzijde 17932, punt II.1.6) worden de woorden "(gebruik zo nodig inlegvellen)" toegevoegd na de woorden "van de opdracht";

- op bladzijde 17934, in fine, moet worden gelezen : "(afdeling VI)";

- op bladzijde 17937, moet worden gelezen : : "1.4)";

- op bladzijde 17940, moet worden gelezen : : "I.2)";

- op bladzijde 17943, worden de woorden "V.1) GUNNING EN WAARDE VAN DE OPDRACHT" en "V.1.1) Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund" toegevoegd tussen "Onbekend %" en "OPDRACHT nr";

- op bladzijde 17946, punt IV.1.1.1), wordt een sterretje toegevoegd na de woorden "van een aankondiging";

- op bladzijde 17948, punt 1.5), wordt een sterretje toegevoegd na de woorden "aanbestedende dienst";

- op bladzijde 17952, moet worden gelezen : "1.4)";

- op bladzijde 17953, moet worden gelezen : "I.2) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST*";

- op bladzijde 17952, moet respectievelijk worden gelezen : II.2.3) BESCHRIJVING" en "II.2.4) WAARDE VAN DE PRIJS ...";

- op bladzijde 17955, punt V.1.2), in fine wordt het woord "in" toegevoegd tussen de woorden "afdeling" en "zoveel";

- op bladzijde 17958, moet worden gelezen : "I.5)";

- op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT