3 MAART 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001 en op artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 1986 houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités en van een tussenoverlegcomité in de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 augustus 1987 en 27 september 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 maart 2010;

Gelet op de voorstellingen geformuleerd door de algemeen directeur a.i. van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, vervangen bij het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT