9 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op de artikelen 1 en 3, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008 en op de artikelen 4bis, § 1 en 6bis, § 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009 tot vaststelling van de opdrachten van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, inzonderheid op artikelen 2 en 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 september 2002 tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort;

Gelet op het voorstel van de Algemeen Directeur van de instelling;

Gelet op het advies van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, gegeven op 25 oktober 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 december 2010;

Overwegende dat de organieke opdrachten van de instelling en het voorstel van organogram van de Algemeen Directeur van de instelling op elkaar zijn afgestemd,

Besluit :

Artikel 1. Het organogram van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën wordt vastgelegd als volgt :

  1. een algemene directie;

  2. een ondersteunende directie;

  3. drie operationele geografische directies, te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT