Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007. (Vertaling)., de 10 décembre 2007

Artikel 1. Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 61 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 30 naar programma 04 van organisatieafdeling 54.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 30 en van programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend euro)

Basisallocatie Krediet na eerste Overdracht Aangepast krediet

aanpassing

en overdrachts-

besluiten GK

VK OK VK OK VK OK

OA 30 01.01.02 0 5 480 - - 61 0 5 419

OA 54 01.06.04 4 184 - + 61 4 245

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van FinanciÎn, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controle der Vastleggingen.

Namen, 10 december 2007.

  1. ANTOINE.

Aanhef

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoˆrdineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 21 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 7 november 2007 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.06...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT