Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 (VERTALING)., de 20 avril 2006

Artikel 1. Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 4.322 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 52.

Art. 2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend EUR)

Initieel krediet

en overdrachts-

besluit(en) Aangepast

Basisallocatie G.K. Overdracht krediet

- - - -

VK OK VK OK VK OK

- - - - - -

OA 30 01.01.03 63.113 11.951 - -4.322 63.113 7.629

OA 52 51.15.01 0 86 - +4.322 0 4.408

Art. 3. Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van FinanciÎn, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 20 april 2006.

M. DAERDEN.

Aanhef

De Minister van Begroting, FinanciÎn, Uitrusting en Patrimonium,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoˆrdineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.15, programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 om gevolg te geven aan de door de Waalse Regering op 23 mei 2002 en 29 april 2004 genomen beslissingen in het kader van " Phasing Out " van Doelstelling 1 en van Doelstelling 2 Maas-Vesder", namelijk de volgende dossiers (opschriften en codificaties van de medegefinancierde projecten) :

" Phasing Out " van Doelstelling 1;

Hoofdlijn 1 : De groei polariseren door de ontwikkeling van de productieve basis;

Maatregel 1.3 : Structurerende onthaalinfrastructuren die noodzakelijk zijn voor de economische herstructurering van het gebied;

Opschriften...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT