Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 08 van organisatieafdeling 11, programma 01 van organisatieafdeling 12, van programma's 01, 03 en 06 van programma 01 van organisatieafdeling 52 en programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse ..., de 11 décembre 2006

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 5.101 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 11, naar programma 06 van organisatieafdeling 30 en naar programma 01 van organisatieafdelingen 54.

Art. 2. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.053 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 30 en van programma 01 van organisatieafdeling 52 naar programma's 01, 02 en 08 van organisatieafdeling 11, naar programma 01 van organisatieafdeling 12 en naar programma 06 van organisatieafdelingen 30.

Art. 3. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 's 01, 02 en 08 van organisatieafdelingen 11, van programma 01 van organisatieafdeling 12, van programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 30, van programma 01 van organisatieafdeling 52 en van programma 01 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 wordt gewijzigd als volgt :

(in duizend EUR)

Basisallocatie Krediet na de Overdracht Aangepast

eerste aanpassing en krediet

overdrachtsbesluiten

G.K.

- - - -

VK OK VK OK VK OK

- - - - - -

OA 11 31.05.01 1.093 5.167 + 209 + 50 1.302 5.217

OA 11 81.04.02 0 0 +2.385 +2.385 2.385 2.385

OA 11 33.04.08 65 43 - + 180 65 223

OA 11 41.04.08 232 0 - + 155 232 155

OA 12 01.02.01 487 925 - + 227 487 1.152

OA 30 01.01.01 2.050 2.092 - -1.397 2.050 695

OA 30 01.01.03 40.439 2.442 -5.101 - 35.338 2.442

OA 30 01.01.06 40 432 + 444 + 56 484 488

OA 52 51.15.01 1.751 5.521 - -1.656 1.751 3.865

OA 54 51.03.01 0 590 +2.063 - 2.063 590

Art. 4. Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van FinanciÎn, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 11 december 2006.

E. DI RUPO

A. ANTOINE

M. DAERDEN

Mevr. M.-D. SIMONET

J.-C. MARCOURT.

Aanhef

De Minister-President,

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,

De Minister van Begroting, FinanciÎn, Uitrusting en Patrimonium,

De Minister van Onderzoek, Nieuwe TechnologieÎn en Buitenlandse Betrekkingen,

De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoˆrdineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 15 december 2005 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 19 juli 2006 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01, programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006, rekening houdende met de overschatting van de in de overdrachtsbesluiten nr. 2006/66 gevraagde kredieten :

" Phasing Out " van Doelstelling 1;

Hoofdlijn 1 : De groei polariseren door de ontwikkeling van de productieve basis;

Maatregel 1.3 : Structurerende onthaalinfrastructuren die noodzakelijk zijn voor de economische herstructurering van het gebied;

Opschriften : Uitbreiding van de multimodale platform van Charleroi-Ch‚telet - 2e fase;

Bouw van een gebouw voor de logistiek op de multimodale platform van Charleroi-Ch‚telet;

Operator : Tijdelijke Vereniging Autonome Haven van Charleroi

Basisallocatie : 51.15.01;

Ordonnanceringskredieten : 30 duizend EUR;

Codificaties van het project : E P1A 1 10303 0016 C;

E P1B 1 10301 0005 C;

Doelstelling 2 Maas-Vesder;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.2. : Gespecialiseerde economische platformen;

Opschrift...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT