19 JUNI 2011. - Wet tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1999 tot oprichting van begrotingsfondsen. - Errata

In het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2011, bl. 38469, in de Nederlandse titel van bovenvermelde wet worden de woorden « wet van 27 december 1999 » vervangen door de woorden « wet van 27...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT