Ordonnantie tot aanpassing van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten aan de terminologie van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, de 13 octobre 2022

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 4, eerste lid, 3°, van het Wetboek der successierechten, gewijzigd bij de ordonnantie van 17 februari 2005, worden de woorden " onder de levenden " opgeheven.

Art. 3. In de Nederlandse versie van artikel 5 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de ordonnantie van 13 juli 2017, wordt het woord " overlevende " vervangen door het woord " langstlevende ".

Art. 4. In artikel 7, tweed lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnantie van 13 december 2018, worden de woorden " de geschonken zaak " vervangen door de woorden " het geschonken goed ".

Art. 5. In artikel 8 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989 en bij de ordonnantie van 6 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in de Franse versie van het zesde lid worden de woorden " le conjoint " telkens vervangen door de woorden " le conjoint survivant " ;

 2. in de Nederlandse versie van het zesde lid, worden de woorden " zijn echtgenoot " vervangen door de woorden " zijn langstlevende echtgenoot " en de woorden " de echtgenoot " telkens vervangen door de woorden " de langstlevende echtgenoot " ;

 3. in de Nederlandse versie van het negende lid, 3°, wordt het woord " overlevende " vervangen door het woord " langstlevende ".

  Art. 6. In de Franse versie van artikel 9 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden " l'hérédité " vervangen door de woorden " la succession ".

  Art. 7. In de Franse versie van artikel 11 van hetzelfde Wetboek, worden de woorden " l'hérédité " vervangen door de woorden " la succession ".

  Art. 8. In de Nederlandse versie van artikel 16 van hetzelfde Wetboek wordt het woord " nederdalende " vervangen door het woord " neerdalende ".

  Art. 9. In artikel 33 van hetzelfde Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 4. in de Nederlandse versie van het tweede lid, a), wordt het woord " erfenis " vervangen door het woord " nalatenschap " ;

 5. in het derde lid, worden de woorden " de artikelen 911, laatste alinea, en 1100 " vervangen door de woorden " het artikel 4.144 ".

  Art. 10. In de Nederlandse versie van artikel 37 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 12 van 18 april 1967, wordt het woord " erfenis " vervangen door het woord " nalatenschap ".

  Art. 11. In de Nederlandse versie van artikel 49 van hetzelfde Wetboek wordt het woord " bloedverwantschap " vervangen door het woord " verwantschap ".

  Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT