Ordonnantie houdende instemming met de Handels-overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend te Brussel op 26 juni 2012 en met het Toetredingsprotocol van Ecuador tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 november 2016, de 22 décembre 2023

Artikel 1er. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. § 1. Zullen volkomen gevolg hebben:

  1. de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend te Brussel op 26 juni 2012;

  2. de wijzigingen van de bijlagen en de Handelsovereenkomst die beslist zijn overeenkomstig artikelen 13, 2, g); 89; 209 en 210 van de Overeenkomst;

  3. het Toetredingsprotocol van Ecuador tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 november 2016.

§ 2. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering deelt elke aangenomen wijziging als vermeld in het eerste lid, aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zodra ze in kennis is gesteld van de aanneming ervan.

Binnen een termijn die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in deze mededeling aangeeft, maar ten laatste één maand voor het verstrijken van de verzetstermijn die door de wijziging zelf wordt voorzien, kan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zich ertegen verzetten dat deze wijziging volkomen gevolg zal hebben.

Handtekening

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 december 2023.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT