Ordonnantie betreffende het toeristische verblijf, de 7 février 2024

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Deze ordonnantie zet gedeeltelijk de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt om.

Art. 3. Voor de toepassing van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten, wordt verstaan onder:

 1. toeristische verblijfsactiviteit: het aanbieden op de markt, ten bezwarende titel, van een plaats die ingericht is voor het onthaal van personen in het kader van een verblijf voor andere doeleinden dan huisvesting of bewoning, waarvan de duur wordt bepaald tussen de dienstenafnemer en de exploitant en niet meer dan 90 opeenvolgende dagen bedraagt;

 2. toeristische verblijfsvestiging: plaats van toeristische verblijfsactiviteit gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geografisch identificeerbaar door een adres, waarin minstens een toeristische verblijfseenheid wordt aangeboden op de markt;

 3. toeristische verblijfseenheid: geheel of deel van de verblijfplaats, daartoe ingericht, in het kader van de uitoefening van de toeristische verblijfsactiviteit, waarvan de dienstenafnemer het volle gebruik heeft tijdens de volledige duur van zijn verblijf;

 4. dienstenafnemer: natuurlijke of rechtspersoon die een dienst verricht door een toeristische verblijfsvestiging gebruikt of wenst te gebruiken;

 5. exploitant: natuurlijke of rechtspersoon of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die een toeristische verblijfsvestiging exploiteert, of voor rekening van wie een toeristische verblijfsvestiging wordt beheerd;

 6. manager: natuurlijke persoon die dagelijks instaat voor het beheer van de activiteiten in de toeristische verblijfsvestiging en die in de uitoefening van zijn taken in contact kan komen met de dienstenafnemers;

 7. tussenpersoon: natuurlijke persoon of rechtspersoon die tussenkomt bij het aanbieden van een toeristische verblijfseenheid op de markt, bij het promotie maken van een toeristische verblijfsvestiging of bij het aanbieden van diensten via dewelke exploitanten en dienstenafnemers rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden;

 8. Regering: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

 9. BEW: Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;

 10. inspecteurs: de ambtenaren aangewezen door de Regering om de toepassing van deze ordonnantie en haar uitvoeringsmaatregelen te controleren, en toe te zien op de naleving ervan;

 11. erkende organisatie: de organisatie erkend krachtens artikel 14, § 3, 4°, met het oog op de uitoefening van de opdrachten op het vlak van brandveiligheid bedoeld in artikel 14, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid.

  Art. 4. Worden niet beschouwd als toeristische verblijfsactiviteit of -vestiging:

 12. de diensten en vestigingen die vallen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen of de federale overheid;

 13. de persoonsverzorgingsactiviteiten;

 14. de vestiging die, gedurende maximaal 60 dagen per jaar, wordt gebruikt voor het verblijf van jeugdgroepen en hun begeleiders, in het kader van een jeugdwerk initiatief, met name het sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis;

 15. de terreinen waar gedurende maximaal 10 dagen wordt gekampeerd in het kader van een evenement of door georganiseerde groepen van kampeerders die onder toezicht van begeleiders staan.

  In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 3° en 4°, brengt de eigenaar of de exploitant van de vestiging de burgemeester van de gemeente waar de vestiging ligt, vooraf schriftelijk op de hoogte als de vestiging als dusdanig wordt gebruikt.

  Art. 5. § 1. De Regering bepaalt categorieën van toeristische verblijfsactiviteit, in functie van:

 16. het type toeristische verblijfseenheid dat wordt aangeboden;

 17. de onthaalcapaciteit van de toeristische verblijfsvestiging;

 18. de aangeboden prestaties en diensten;

 19. de voorzieningen die ter beschikking gesteld worden van de dienstenafnemers;

 20. de impact van de toeristische verblijfsactiviteit op de ruimtelijke ordening en de beschikbaarheid van huisvesting;

 21. het sociaal karakter van de toeristische verblijfsactiviteit.

  § 2. Voor elke categorie bepaalt de Regering de exploitatievoorwaarden die aangepast zijn aan de bijzonderheden van de toeristische verblijfsactiviteit.

  Deze exploitatievoorwaarden betreffen:

 22. de dienstverrichtingen;

 23. de frequentie van de activiteit;

 24. de uitrusting en de inrichting;

 25. de structuur van de toeristische verblijfsvestiging;

 26. de specifieke veiligheids- en brandbeveiligingsaspecten van de toeristische verblijfsvestiging;

 27. de informatie die ter beschikking wordt gesteld aan de dienstenafnemers en de wijze waarop ze ter beschikking wordt gesteld.

  § 3. Binnen elke categorie kan de Regering benamingen bepalen die onderworpen zijn aan specifieke gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de dienstverrichtingen, de uitrusting en inrichting van de toeristische verblijfsvestiging.

  De Regering kan afwijkingen toestaan op de voorwaarden bepaald krachtens het eerste lid.

  De Regering bepaalt de regels en de procedure voor de toekenning en intrekking van de toegelaten benamingen en de toekenning van de afwijkingen.

  § 4. De Regering bepaalt:

 28. de beschermde aanduidingen van de categorieën van toeristische verblijfsactiviteit;

 29. de beschermde logo's en grafische weergaven van de categorieën en benamingen;

 30. het model van het uithangbord waarop het logo staat van de categorie waarin de toeristische verblijfsvestiging is geregistreerd, alsook het toegekende registratienummer;

 31. de regels betreffende de aanplakking en het gebruik van het uithangbord, het reproductierecht voor de exploitant en de procedure voor het verkrijgen en de teruggave ervan.

  HOOFDSTUK 2. - Registratie

  Afdeling 1. - Beginsel en voorwaarden van de registratie

  Art. 6. Een exploitant mag de toeristische verblijfsactiviteit uitoefenen, op voorwaarde dat zijn toeristische verblijfsvestiging voorafgaandelijk werd geregistreerd, overeenkomstig deze ordonnantie en haar uitvoeringsmaatregelen.

  Art. 7.Met het oog op de toekenning van een registratienummer voldoen de exploitant en de toeristische verblijfsvestiging aan de volgende voorwaarden:

 32. de voorgenomen toeristische verblijfsactiviteit is in overeenstemming met de stedenbouwkundige bestemming gegeven aan de toeristische verblijfsvestiging op grond van de stedenbouwkundige vergunning of, bij ontstentenis van een vergunning of inlichtingen dienaangaande in de vergunning, door de toepasselijke bestemmingsplannen;

 33. voldoen aan de veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging die specifiek is aan toeristische verblijfsvestigingen, bedoeld in hoofdstuk 3, die van toepassing zijn op het gebouw of het betrokken gedeelte van het gebouw waar de vestiging zich bevindt;

 34. de exploitant of de manager van de toeristische verblijfsvestiging, mogen in België niet door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak veroordeeld zijn voor een van de misdrijven, vermeld in boek 2, titel VIII, hoofdstuk I, I/1, IV en VI, en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek, of in het buitenland veroordeeld zijn wegens een feit dat overeenstemt met de kwalificatie van een van die misdrijven, behalve als de veroordeling voorwaardelijk is en de betrokkene het voordeel van het uitstel niet heeft verloren of als de betrokkene genade heeft verkregen of werd veroordeeld bij eenvoudige schuldverklaring;

 35. de exploitant blijft niet in gebreke voor de betaling van een administratieve geldboete opgelegd wegens een inbreuk op de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies die definitief is geworden, oftewel ten gevolge van een administratieve beslissing, oftewel krachtens een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan;

 36. de exploitant bevindt zich niet in een inbreuksituatie als bedoeld in artikel 30, § 1, tweede lid, 1°, of derde lid, 1° of 2°, vastgesteld door de inspecteurs in een proces-verbaal;

 37. zich niet in staat van faillissement, vereffening of ontbinding bevinden;

 38. beschikken over een eigendomsbewijs of een bewijs van een zakelijk of genotsrecht voor de toeristische verblijfsvestiging, op basis waarvan de exploitant er een toeristische verblijfsactiviteit mag uitoefenen;

 39. indien van toepassing is de voorgenomen toeristische verblijfsactiviteit uitdrukkelijk toegelaten door de bepalingen van de mede-eigendom, of, bij gebrek aan uitdrukkelijke beslissing, is ze aan de mede-eigenaars meegedeeld overeenkomstig de door de Regering vastgestelde wijze;

 40. voldoen aan de exploitatievoorwaarden van de categorie waarin de exploitant zijn toeristische verblijfsvestiging wil laten registreren.

  Afdeling 2. - Registratieprocedure

  Art. 8. § 1. De exploitant vraagt een registratienummer voor zijn toeristische verblijfsvestiging aan bij de door de Regering aangewezen ambtenaar.

  In zijn aanvraag geeft de exploitant aan in welke categorie hij zijn toeristische verblijfsvestiging wil laten registreren en de benamingen onderworpen aan gebruiksvoorwaarden die hij wil gebruiken.

  De exploitant voegt bij zijn aanvraag:

 41. een attest van de gemeente waar de toeristische verblijfsvestiging zich bevindt dat bevestigt dat de voorgenomen toeristische verblijfsactiviteit in overeenstemming is met de stedenbouwkundige bestemming gegeven aan de toeristische verblijfsvestiging op grond van de stedenbouwkundige vergunning of, bij ontstentenis van een vergunning of inlichtingen dienaangaande in de vergunning, door de toepasselijke bestemmingsplannen, overeenkomstig artikel 7, 1° ;

 42. het brandveiligheids- of vereenvoudigde controleattest, bedoeld in artikel 14;

 43. de andere informatie, documenten en verantwoordingsstukken bepaald door de Regering om de naleving van de voorwaarden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT