Ordonnantie tot bekrachtiging van de besluiten genomen ter uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro, gewijzigd bij de ordonnantie van 19 juli 2001., de 20 décembre 2002

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Worden bekrachtigd met uitwerking op de data van hun respectieve inwerkingtreding :

het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2001 inzake de invoering van de euro in de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van kracht zijnde wetteksten, inzonderheid op het gebied van het leefmilieu, met uitzondering van :

  1. de artikelen 1 tot 6, 8, 10 en 12 tot 20;

  2. artikel 7 in de mate dat het bedrag van de penale boetes, bedoeld in artikel 96 van de ordonnantie van 5 juni 1997 houdende de milieuvergunning, wordt vervangen;

  3. artikel 9 in de mate dat het bedrag van de penale boete, bedoeld in artikel 23 van de ordonnantie van 25 maart 1999 houdende onderzoek, samenstelling vervolging en repressie van de milieuovertredingen, wordt vervangen;

  4. artikel 11 in de mate dat het bedrag van de penale boetes, bedoeld in artikel 12 van de ordonnantie van 22 april 1999 houdende de preventie en het beheer van de afvalproducten in papier en/of karton.

- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2001 houdende invoering van de euro in de regelgeving bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot 9 en 11;

- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2001 houdende invoering van de euro in de ordonnanties en uitvoeringsbesluiten inzake FinanciÎn, met uitzondering van de artikelen 7, 13, 15, 17 en 23 tot 25;

- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2001 houdende uitvoering van de ordonnantie van 19 juli 2001 tot wijziging van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro, inzake de reglementaire teksten omtrent het Bestuur Plaatselijke Besturen, met uitzondering van de artikelen 4 tot 7;

- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999, betreffende de euro inzake openbare werken en vervoer, met uitzondering van de artikelen 3 tot 6;

- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2002 betreffende de invoering van de euro in de wetgevende teksten van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT