30 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 januari 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. in § 1 wordt het volgende lid ingevoegd, luidende :

    4° het bepalen van het aankoopbeleid van de federale overheidsdiensten en het ondersteunen van de federale overheidsdiensten bij het aangaan en het uitvoeren van optimale aankopen en groepscontracten.

    ;

  2. § 2 wordt vervangen als volgt :

    De Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie neemt, op de datum vastgesteld door de minister tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoort, de diensten van het Ministerie van Ambtenarenzaken, uitgezonderd die delen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT