29 MAART 2002. - Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten

De Eerste Minister,

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 13 maart 2002 uitgebracht door het Hoog Overlegcomité, opgericht in het gebied van het Sectorcomité I,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een Basisoverlegcomité opgericht voor de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten in het gebied van het Hoog Overlegcomité dat overeenstemt met het Sectorcomité I. Het wordt geïdentificeerd als het Basisoverlegcomité 100.

Art. 2. Het gebied van het in artikel 1 bedoelde Overlegcomité behelst :

  1. de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten;

  2. de voorlopige cel opgericht bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten;

  3. de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging.

Art. 3. Het in artikel 1 bedoelde Basisoverlegcomité wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Directiecomité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT