4 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de coördinatie van de statuten van het 'Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging' (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de coördinatie van de statuten van het "Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging".

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 septemnber 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

_______

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958.

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999

Coördinatie van de statuten van het "Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging" (Overeenkomst geregistreerd op 9 juli 1999 onder het nummer 51305/CO/110)

HOOFDSTUK I. - Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1. Ten einde de sociale vrede in de sector te verzekeren, wordt er een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genoemd "Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging".

Art. 2. De maatschappelijke zetel van het fonds is te Zellik (Asse) gevestigd.

Hij kan bij beslissing van het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf overgebracht worden naar elke andere plaats in België.

Art. 3. Het fonds heeft tot doel :

 1. aan de bij artikel 5, b) bedoelde werklieden aanvullende sociale toelagen toe te kennen, vormingspremies toe te kennen en acties te organiseren en te financieren voor de algemene en sociale vorming en opleiding van werknemers, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord 1995-1996;

 2. het innen van de bijdragen, nodig voor de werking van het fonds;

 3. de uitkering van de voordelen te verzekeren;

 4. de betaling waarborgen van alle verplichtingen voortvloeiend uit het volledig en halftijds conventioneel brugpensioen toegekend overeenkomstig de desbetreffende collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij - en ontvettingsbedrijf, te weten :

  - de aanvullende vergoeding aan de genieters van het conventioneel brugpensioen en het conventioneel halftijds brugpensioen in de bedrijven die ressorteren onder het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf;

  - de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdrage bestemd voor de regeling inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid (voorzien in de artikelen 141 en 142 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen Belgisch Staatsblad van 9 januari 1991);

  - de bijzondere maandelijkse werkgeversbijdrage voor de Rijksdienst voor pensioenen (ingevoerd door de programmawet van 22 december 1989 (Belgisch Staatsblad van 30 december 1989));

  - de bijzondere compenserende maandelijkse werkgeversbijdrage, betreffende het conventioneel brugpensioen op 55 jaar in toepassing van de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling (Belgisch Staatsblad van 22 april 1995).

 5. de oprichting van een commissie voor vorming, beroepsinschakeling en tewerkstelling, het organiseren van vormings- en tewerkstellingsinitiatieven ten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT