4 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de classificatie (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de classificatie.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997

Classificatie

(overeenkomst geregistreerd op 15 september 1997 onder het nummer 44889/CO/121)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters uit de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen ressorteren, kleine en middelgrote ondernemingen en anderen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal eveneens van toepassing zijn op alle arbeiders of werksters in loondienst, met een onbeperkt of tijdelijk contract, voor werkzaamheden die in België worden uitgevoerd, welke ook het vestigingsland van de werkgever weze.

HOOFDSTUK II. - Classificatie der functies

Art. 2. De classificatie der functies wordt als volgt vastgesteld :

Categorie 1.A. Gewone schoonmaak.

Personeel belast met het schoonmaken van kantoren, laboratoria, scholen, winkels, privé-woningen, schouwburgen, zone C van algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen (zoals bepaald in het informatiebulletin "Hygiène Hospitalière" volume 10 - nr. 2 van 1988), enz.

Beschrijving van de zones :

Zone A : zones met groot risico :

- operatiekwartier;

- bevallingskwartier;

- intensieve zorgen;

- neonatologie;

- dienst kunstnierbehandeling;

- dienst brandwonden;

- diensten waar zieken worden behandeld met immuno-ontheffers :

- in de oncologie;

- in de hematologie (inbegrepen de eenheden voor steriele verzorging);

- in de transplantatie.

- omgekeerd : de kamers van besmette zieken.

Zone B : zones met middelmatig risico :

- eenheden voor normale zorgen :

- chirurgie;

- geneeskunde;

- kraamkliniek;

- pediatrie;

- medico technische diensten.

Zone C : zones met klein risico :

- waar een onderscheid moet gemaakt worden tussen deze waar een medische activiteit plaats heeft : consultatie, wachtkamer...

en deze van het administratieve type :

- gangen;

- administratie.

Personeel belast met de schoonmaak in psychiatrische instellingen :

- T-diensten, in zoverre die dienst niet voldoet aan de onderstaande beschrijving van "gesloten zones";

- K-diensten;

- psychiatrische verzorgingstehuizen;

- beschut wonen;

- psychiatrische gezinsverpleging.

Beschrijving van de zones in psychiatrische instellingen :

gesloten zones :

zones/afdelingen waar patiënten verblijven die deze zones/afdelingen niet mogen verlaten zonder toestemming en/of begeleiding.

open zones :

zones/afdelingen waar patiënten verblijven die zich vrij mogen bewegen in en op het terrein van de instelling, bijvoorbeeld cafetaria, tuin en andere gemeenschappelijke delen.

Sedert 1990 werd een belangrijke hervorming doorgevoerd in de psychiatrie. Actueel wordt de terminologie open/gesloten niet meer gebruikt.

Er wordt volgend onderscheid gemaakt :

Psychiatrische ziekenhuizen :

A-diensten :

- Observatie

- Intensieve zorgen

T-diensten :

- Resocialisatie

- Reïntegratie middels een meer langdurige zorg

K-diensten : kinderen.

Psychiatrische verzorgingstehuizen :

- Resocialisatie

- Reïntegratie

Beschut wonen :

Huisvesten en begeleiden van personen die om psychiatrische redenen in hun leef- en woonmilieu geholpen moeten worden bij het verwerven van sociale vaardigheden en waarvoor aangepaste dagactiviteiten moeten worden georganiseerd, en die geen ziekenhuisbehandeling vergen.

Psychiatrische gezinsverpleging : cfr projecten te Geel en te Lierneux.

Personeel belast met de schoonmaak van niet gemedicaliseerde instellingen voor verzorging van de derde leeftijd :

- woningen;

- service flats;

- woningcomplexen met dienstverlening;

- rusthuizen - (Katzschaal O en A);

- dagcentra;

- nachtcentra.

Wanneer een arbeider functies vervult in verschillende zones, zal hij recht hebben op de loonvoet, die overeenkomt met de best betaalde zone.

Personeel belast met het reinigen van de carrosserie van elektronische bureau-apparaten. (interne reiniging van deze apparaten behoort tot de categorie 5).

Categorie 1.B.

Personeel belast met de schoonmaak van werkplaatsen, van de productiehallen, en van lokalen die vochtig zijn, van nature stofferig, vettig en olieachtig; de werkposten die hoofdzakelijk bestaan uit het reinigen van sanitaire inrichtingen.

Personeel belast met de schoonmaak van algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen (volgens de definitie van de wet van 7 augustus 1987) in de zones A en B, zoals vastgesteld in het informatiebulletin "Hygiën Hospitalière" volume 10 - nr. 2 van 1988.

Personeel belast met de schoonmaak in psychiatrische instellingen :

-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT