4 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie (Overeenkomst geregistreerd op 1 december 1999 onder het nummer 53115/CO/121)

Artikel 1. Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie, neergelegd op 15 september 1997 onder het nummer 44889/CO/121, wordt als volgt gewijzigd :

Categorie 1.A. Gewone schoonmaak.

Personeel belast met het schoonmaken van kantoren, laboratoria, scholen, winkels, privé-woningen, schouwburgen, administratieve kantoren van algemene, gespecialiseerde en psychiatrische ziekenhuizen en van psychiatrische verzorgingstehuizen, enz.

Personeel belast met de schoonmaak van niet-gemedicaliseerde instellingen voor verzorging van de derde leeftijd :

- woningen;

- serviceflats;

- woningcomplexen met dienstverlening;

- rusthuizen (Katzschaal O en A);

- dagcentra;

- nachtcentra.

Personeel belast met het reinigen van de carrosserie van elektronische bureau-apparaten (interne reiniging van deze apparaten behoort tot de categorie 5).

Categorie 1.B.

Personeel belast met de schoonmaak van werkplaatsen, van de productiehallen, en van lokalen die vochtig zijn, van nature stoffig, vettig en olieachtig; de werkposten die hoofdzakelijk bestaan uit het reinigen van sanitaire inrichtingen.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT