5 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « FEDESCO »

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappijen en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, inzonderheid op artikel 2ter, § 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2005 tot benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « FEDESCO », inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de oprichting van de naamloze vennootschap « FEDESCO », goedgekeurd door datzelfde koninklijk besluit;

Gelet op artikel 27 van de statuten van de naamloze vennootschap « FEDESCO »;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 december 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, van Onze Minister van Klimaat en Energie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan regeringscommissaris bij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT