Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8379 van 12 mei 2011, wordt aan de heer A. Botte, op 1 augustus 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Konin

Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit nr. 8379 van 12 mei 2011, wordt aan de heer A. Botte, op 1 augustus 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke Cadettenschool verleend.

Hij wordt gemachtigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT